Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

11:03
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viaaniuszka aniuszka
11:01
0498 eb28 500

Couple embracing at Golfe Drouot dance hall

Paris 1963

Alfred Eisenstaedt
Reposted frombackground background
10:58
0532 a723 500

1950′s

10:57
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viamrsciastko mrsciastko

June 16 2015

10:04
5367 3282 500
Reposted fromkawakawa kawakawa viasbas sbas
10:03
7434 c8cf 500

crowma:

Egon Schiele and Gustav Klimt

Reposted fromink ink viapsychobabble psychobabble
10:03
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapsychobabble psychobabble

June 15 2015

14:44
6947 cc98 500
Reposted fromsbas sbas

June 14 2015

21:15
5845 b898
21:14
1989 918a 500
21:12

June 12 2015

19:51
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viasbas sbas
19:51
5720 313a 500
Reposted frompesy pesy viasbas sbas

June 11 2015

18:33
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viamrsciastko mrsciastko
18:33
Women boxing on a roof, circa 1930s
   
via No Day But Today
18:30
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabackground background
18:28
5344 d237
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaaniuszka aniuszka
18:27
8533 be71 500

Ingmar Bergman, Summer Interlude (Sommarlek, 1951)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapokraka pokraka

June 09 2015

18:06
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viaHopeKaris HopeKaris

June 07 2015

08:32
0889 6632 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl